เงื่อนไขการยกเลิก หรือ คืน สินค้า

เรายินดีรับประกันการบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ หากต้องการยกเลิก หรือ นำคืนสินค้า สามารถทำได้ภายใน 7 วันหลัง

จากได้รับสินค้า

1. ต้องการยกเลิก/คืนเงิน ก่อนการจัดส่ง

กรณีที่คุณต้องการยกเลิกรายการสินค้าก่อนการจัดส่ง กรุณาติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-259-3665 หรือ Line ID: Jpanaddict

เพื่อแจ้งความจำนงในการยกเลิกรายการสินค้า โดยระบุหมายเลขการสั่งซื้อ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้คุณภายใน 7 วันทำการ

(ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) หลังจากที่คุณแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

 

2. ต้องการยกเลิก/คืนเงิน หลังได้รับสินค้าแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้

2.1 กล่องพัสดุชำรุด

กรณีที่กล่องพัสดุชำรุด กรุณาติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-259-3665 หรือ Line ID: Jpanaddict ทันที โปรดแจ้งหมายเลขการ

สั่งซื้อและถ่ายภาพกล่องพัสดุที่ชำรุดเพื่อเป็นหลักฐาน เราจะคืนเงินหรือส่งสินค้ามาทดแทนภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมการดำเนิน

การของธนาคาร) แต่หากคุณรับสินค้าไปแล้วโดยปราศจากการตรวจสอบพัสดุชำรุดไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการ

คืนเงิน

2.2 สินค้าภายในกล่องชำรุดหรือผิดประเภท

กรณีที่สินค้าภายในกล่องชำรุดหรือผิดประเภท ทั้งนี้รวมถึง สินค้าที่ไม่ตรงตามสเป็ก (สี, รุ่น ฯลฯ) คุณสามารถแจ้งความประสงค์ใน

การคืนสินค้าภายใน 7 วัน เราจะคืนเงินและค่าพัสดุจัดส่งให้ภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) หลังจากการรับ

สินค้า กรุณาแจ้งเราได้ที่เบอร์ 063-259-3665 หรือ Line ID: Jpanaddict

2.3 อื่นๆ

เราจะคืนเงินให้คุณภายใน 7 วันทำการ หลังจากรับสินค้า (ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) ในกรณีดังต่อไปนี้

– พัสดุต้องยังไม่มีการเปิดออก ตลอดจนสินค้าที่แนบมาด้วย เช่น คู่มือการใช้งาน ใบรับประกันต่างๆ

– สินค้าต้องอยู่ในสภาพยังไม่เปิดใช้งาน

– สินค้าจะต้องไม่เปิดกล่อง หรือหากคุณเปิดกล่องสินค้าแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์บริการของตัวสินค้า เราจะพิจารณาตามกรณี โดยเราจะ

ดำเนินการตามนโยบายอย่างดีทีสุดเพื่อให้คุณพอใจ สำหรับค่าส่งคืนสินค้า หลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้ว เราจะคืนเงินค่าส่งสินค้าให้

คุณตามกรณีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

3.วิธีการคืนเงินค่าสินค้า

3.1 บัตรเครดิต/บัตรเดบิต – บริษัทจะดำเนินการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่คุณชำระค่าสินค้าเข้ามาเท่านั้น

3.2 เคาน์เตอร์ธนาคาร  /ATM / Internet Banking – บริษัทจะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรง

กับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกัน ทางบริษัทจะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์

กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี